Prosessimalli

Taidelähtöisten palvelujen prosessimallin voi kiteyttää seuraavalla tavalla:

Mallin avulla prosessin jokaiseen vaiheeseen liittyvät eri tasoiset ongelmat ja hyvät käytännöt
voi tunnistaa ja paikantaa. Eri tasot ovat läsnä prosessin joka vaiheessa.

Mallinnuksen tavoitteena on kiteyttää esimerkkien analysoinnin avulla sekä
taidelähtöisten menetelmien käyttöönottoon liittyvät yleisimmät ongelmat
että hyvien käytäntöjen polku.

Tavoite:
• Osoittaa eri tasojen (rakenteet, asenteet, käytännöt) tunnistamisen tärkeys
ja läsnäolo kaikissa vaiheissa
• Mallintaa, julkituoda hyvien käytäntöjen polku prosessin eri vaiheissa
• Osoittaa eri vaiheissa esiin tulevat ongelmakohdat ja esittää niihin ratkaisuja

Taidelähtöisten menetelmien juurruttamisen ongelmat, haasteet ja mahdollisuudet ovat eritasoisia. Kolmen tason malli auttaa hahmottamaan näiden suhdetta toisiinsa.

Lapin yliopiston TaikaLappi-hanke on koordinoinut valtakunnallisen TAIKA-hankkeen toteutukseen liittyvää tutkimusta ja kehittämistyötä. Tärkeimpänä tehtävänä on ollut mallinnuksen kehittäminen taidelähtöisten menetelmien käytön prosessiin. Lapin osahanke on kehittänyt mallinnusta teoreettisella ja metodologisella tasolla ja tuottanut ”kolmen tason mallin”. Tiivistetysti kolmen tason huomioonottaminen tarkoittaa sitä, että kaikissa prosesseissa tapahtuu asioita monella eri tasolla: käytännöissä eli arkipäivän toiminnassa, käytänteissä eli ääneen lausumattomissa yleisissä toiminnan tavoissa, ja rakenteiden ja asenteiden tasolla. Nämä kaikki tasot on otettava huomioon prosessia suunniteltaessa ja arvioitaessa. Pienet muutokset käytännössä ovat askel eteenpäin, mutta eivät vielä saa aikaan muutosta rakenteiden tasolla. Muutos asenteissa on jo kokonaisvaltaisempi askel, ja jos jonkin asian saa näkyviin rakenteiden tasolle kuten poliittiseen ohjelmaan, saattaa se vähitellen aiheuttaa suuriakin muutoksia ihmisten arjen käytäntöihin. Kolmen tason malli auttaa hahmottamaan näiden tasojen suhdetta toisiinsa ja pohtimaan niitä vaikutuksia, joita käytännön toimilla, asenteilla ja rakenteilla on taidelähtöisten menetelmien käyttöönottoprosesseissa. Kolmen tason mallia voidaan käyttää analysoimaan muitakin kuin taidelähtöisten menetelmien käyttöä.

Lähde:

Rantala, Pälvi; Linjakumpu, Aini; Wallenius-Korkalo, Sandra & Kraatari, Eliza (2010): Ihmisen kokoinen kehitys. Taide ja kulttuuri hyvinvoinnin katalysaattoreina Lapissa. Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja B, Tutkimusraportteja ja selvityksiä 59. Julkaisija TAIKA-hanke (ESR). Rovaniemi.

Työkalupakki