Käyttöehdot

Sovella taidetta – YHTEISÖLLISEN VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT

Käyttääksesi Sovellataidetta - yhteisöllistä verkkopalvelua sinun tulee hyväksyä alla esitellyt käyttöehdot. Sinun katsotaan lukeneen käyttöehdot ja sitoutuneen noudattamaan näitä ehtoja kun olet hyväksynyt ne ja ottanut verkkopalvelun käyttöösi.

1.Yleistä

Yhteisöllinen verkkopalvelu on Teatterikorkeakoulun (Teak) hallinnoima ja Taika - Taide kohtaamisalustana sektorirajat ylittäville kulttuurisille innovaatioille –hankkeen ylläpitämä julkinen Internet-palvelu, joka on tarkoitettu pääasiallisesti taidelähtöisiä palveluja tuottavien ja tilaavien käyttöön sekä kaikille asiasta kiinnostuneille.

Käyttöehdot koskevat kyseisen verkkopalvelun (Palvelu) rekisteröitynyttä käyttäjää (Käyttäjä) ja palvelun ylläpitäjää (Taika-hanke). Näitä ehtoja sovelletaan Palveluun sisältyviin sisältöihin ja palveluihin, jotka Taika-hanke on tuonut Käyttäjän käyttöön. Palvelun käyttäjän on tutustuttava käyttöehtoihin huolellisesti ennen käytön aloittamista. Käyttäjä sitoutuu kokonaisuudessa kulloinkin voimassa oleviin käyttöehtoihin hyväksymällä nämä käyttöehdot tai käyttämällä palvelua. Taika-hanke ei peri Käyttäjältä maksua Palvelun käytöstä. Näitä käyttöehtoja sovelletaan Taika–hankkeen yhteisöllisen verkkopalvelun käyttöön.

Palvelussa vierailevat rekisteröitymättömät käyttäjät hyväksyvät nämä käyttöehdot käyttämällä palvelua tietojen ja tiedostojen selaamiseen.

2.Palveluntuottajan yhteystiedot

Teatterikorkeakoulu, Koulutus- ja kehittämispalvelut, Taika-hanke, Haapaniemenkatu 6, 00530 Helsinki

Palvelusta vastaava johtaja:
Pekka Korhonen, pekka.korhonen@teak.fi

Palvelun ylläpidosta vastaava ja rekisteriasioita hoitava henkilö:
Satu-Mari Korhonen, satu-mari.korhonen@teak.fi

3.Palvelun kuvaus

Yhteisöllinen verkkopalvelu on pääasiassa luotu seuraaville kohderyhmille:

1. Itsenäisesti toimivat palvelujen tarjoajat (freelance-taiteilijat sekä muut taidelähtöisiä menetelmiä käyttävät henkilöt ja ryhmät)

2. Asiakkaat (julkiset ja yksityiset organisaatiot ja yhteisöt ja niiden yhteyshenkilöt)

3. Alan opettajat, kouluttajat, tutkijat, kehittäjät, opiskelijat ja muut asiasta kiinnostuneet

Käyttäjälle luodaan rekisteröitymisen yhteydessä henkilökohtainen profiili, johon käyttäjä voi lisätä tietoa toiminnastaan työ- tai virkasuhteen puitteissa. Käyttäjä voi halutessaan luoda organisaatiostaan, hankkeestaan tai verkostosta uuden profiilin tai liittää henkilökohtaisen profiilin jo olemassa oleviin vastaaviin profiileihin. Lisäksi käyttäjä voi lisätä palveluun digitaalisia materiaaleja, käydä keskustelua kommenttien välityksellä ja luoda uusia tapahtumia tapahtumakalenteriin. Kaikki Palveluun lisätty tieto lukuun ottamatta henkilökohtaisen profiilin salassa pidettäviä tietoja on näkyvissä kaikille sivustolla vieraileville. Salassa pidettävät tiedot ovat: henkilökohtaisen profiilin syntymäaika, sukupuoli ja tunnistautumistiedot.

4.Käyttöoikeus

Jotta Käyttäjä voi käyttää palvelua ja lisätä tietoa palveluun tulee hänen täyttää rekisteröitymiskaavake ja ilmoittamalla oikeat ja ajantasaiset henkilö- ja yhteisötiedot. Jos Käyttäjä ilmoittaa toimivansa Palvelussa juridisen organisaation nimissä, tulee hänen toimia kyseisen yhteisön valtuuttamana. Käyttäjän on sitouduttava Käyttöehtoihin.

Käyttäjän käyttöoikeus Palveluun noudattaa näitä Käyttöehtoja. Käyttöoikeus on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa kolmansille osapuolille.

Taika-hankkeella on oikeus estää Palvelun käyttö, mikäli on perusteltua syytä epäillä, että Palvelua käytetään hyvän tavan tai lain vastaisesti. Käyttäjän Käyttöoikeus voidaan sulkea, jos Käyttäjä taikka Käyttäjän valtuuttama yhteisö sitä pyytää. Käyttäjän tili voidaan sulkea myös tapauksissa, joissa (i) käyttäjäprofiilin tietoja on muutettu oikeudettomasti, (ii) käyttäjätunnusta käyttää muu kuin Käyttäjä tai (iii) käyttäjätunnusta tai sen tarjoamia palveluja käytetään laittomiin tarkoituksiin. Tilin sulkemisen yhteydessä poistetaan myös Käyttäjän Palveluun lisäämät tekijänoikeuden alaista tietoa sisältävät tiedostot.

5. Taika-hankkeen vastuut ja velvollisuudet

Taika-hanke ylläpitää palvelua ja tuottaa osittain sen sisällön. Taika-hanke pyrkii ylläpitämään Palvelua mahdollisimman korkeatasoisesti. Palvelun kautta on saavutettavissa Käyttäjien itsensä tuottamaa sisältöä, joista vastaavat Käyttäjät itse. Taika-hanke ei vastaa Käyttäjien Palveluun tuottamasta, linkittämästä tai siellä julkaisemasta sisällöstä. Taika-hanke ei myöskään vastaa tämän sisällön käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välillisistä tai välittömistä vahingoista.

Taika-hanke ei takaa Palvelun keskeytymätöntä ja virheetöntä toimintaa. Taika-hankkeella on oikeus keskeyttää Palvelun toiminta muutosten, uudistusten, huolto- ja asennustöiden taikka niiden kaltaisten Palveluun liittyvien muiden syiden vuoksi, taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää, taikka jos toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti ylivoimaisen esteen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Käyttökatkoksista pyritään ilmoittamaan ajoissa Palvelun välityksellä. Taika-hanke ei vastaa verkkopalvelun käyttämiseen tarvittavista laitteista, ohjelmista tai tietoliikenneyhteyksistä.

Taika-hankkeella on oikeus muuttaa Palvelun sisältöä, toimintaa ja saavutettavuutta Palvelun kehittämiseksi tai muusta tarpeellisesta syystä rajoituksetta parhaaksi katsomallaan tavalla ja aikoina.

Taika-hanke vastaa vain itse Palveluun tuottamansa aineiston sisällöstä, tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. Käyttäjien Palveluun tuottaman aineiston osalta kaikki immateriaalioikeudet kuuluvat aineiston luojille tai lisenssinhaltijoille. Taika-hanke kuitenkin varaa itselleen oikeuden käyttää palveluun lisättyä tietoa ilman erillistä lupaa tiedottaakseen rahoitusohjelman puitteessa tapahtuvasta toiminnasta.

6.Käyttäjän vastuut

Käyttäjä vastaa Palvelun kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja ajankohtaisuudesta. Käyttäjä vastaa siitä, ettei lisää Palveluun epäasiallista aineistoa ja että hänen Palvelussa julkaisema aineisto on Käyttöehtojen, lain ja hyvän tavan mukaista. Käyttäjien vastuulla on varmistua siitä, että Palveluun lisätty tai tuotettu aineisto ei loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksia ja että Käyttäjällä on kaikki oikeudet julkistaa aineisto Palvelun internet-sivuilla.

Käyttäjän on huolehdittava tunnistetietojensa salassapidosta. Käyttäjä vastaa kaikesta tunnistetiedoillaan tehdyistä toimista ja niistä mahdollisesti aiheutuvista seuraamuksista. Käyttäjän on välittömästi otettava yhteyttä Palvelun ylläpitoon, mikäli hän epäilee tunnistetietojensa joutuneen ulkopuolisen haltuun.

Käyttäjä on vastuussa palvelun ja sen sisältämän aineiston käytöstä näiden käyttöehtojen, Suomen lainsäädännön, viranomaismääräysten tai hyvän tavan mukaisesti ja omasta väärinkäytöstä johtuvasta kolmansille osapuolille aiheutuneesta vahingosta.

7.Henkilötietojen käyttö

Palveluun rekisteröityneistä käyttäjistä muodostuu henkilötietolain mukainen henkilörekisteri. Rekisterinpitäjänä toimii Taika-hanke. Henkilötietolain mukaiset tiedon tarkastamisoikeuspyynnöt ja korjaamista koskevat pyynnöt osoitetaan rekisteriselosteessa (linkki rekisteriselosteeseen) osoitetulle taholle.

Käyttäjien henkilötietoja käsitellessään Taika-hanke noudattaa henkilötietolakia, sähköisen viestinnän tietosuojalakia sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tiedonkäsittelytapaa. Taika-hanke varaa oikeuden käyttää palveluun lisättyjä osoitetietoja kuten sähköpostiosoitetta toiminnastaan ja aihepiiriin liittyvistä uutisista tiedottamiseen. Palvelun yleistä käyttöä ilmaisevia tietoja voidaan käyttää tunnistamattomina muun muassa tilastollisiin tarkoituksiin.

Tietojen luovuttamiseen rekisteristä sovelletaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) ja henkilötietolakia (523/1999).

8.Tietoturva

Käyttäjä on tietoinen, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta ja haittaohjelmilta suojaavien ohjelmistojen asentamisesta ja päivittämisestä.

Taika-hanke vastaa palvelun tietoturvan järjestämisestä yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti. Palvelussa käsiteltävät tunnistetiedot välitetään aina vahvaa salausta käyttäen.

Käyttöehdot sitovat Käyttäjää niin kauan, kuin hän käyttää Palvelua. Käyttäjää pyydetään hyväksymään käyttöehdot uudelleen niiden muuttuessa.

9. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Näihin käyttöehtoihin perustuvat tai näiden ehtojen tarkoittamaan Palveluun liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti palvelun ylläpitäjän ja/tai asianosaisten kolmansien osapuolten ja Käyttäjän välisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei onnistuta, ratkaistaan riitaisuudet Helsingin käräjäoikeudessa. Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

10. Lisätiedot

Lisätietoja palvelusta ja sen käytöstä saa Palvelun ylläpidolta osoitteesta: satu-mari.korhonen@teak.fi.